Obchodní podmínky

1.Lidské vlasy jsou velice citlivým, jedinečným materiálem. Před jakýmkoliv použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů, a až po obeznámení se s výsledkem provést zamýšlený úkon. Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a vykonaných úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy.

2.Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo jiném úkonu různě postupně vlnit, točit a zaplétat, ztratit svůj původní tvar, lesk, ztrácet svou barvu. Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, lesku či barvy vlasů vlivem vykonaného úkonu, mytím a působením různých vlivů, není vadou výrobku. Lidské vlasy natáčené, kudrnaté, zvlněné nebo trvalené mohou po umytí přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního vlnitého tvaru vlasů vlivem vykonaného úkonu není vadou výrobku

3.Lidské vlasy se vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit přirozeně vysušují. Lidské vlasy nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velice důležité používat vhodné přípravky na získání požadovaných efektů a vlastností (lesk, barva, vláčnost). Všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdřív odzkoušet na malé části vlasů a obeznámit se s jejich účinkem. Vysušování vlasů není vadou výrobku.

4.Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí od mnohých faktorů a vlivů a nepovažuje se za vadu výrobku.

5.Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit, jestli daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr výrobku nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku.

6.Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení, co se týče profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

7.Každý kupující má možnost seznámit se s kupovaným výrobkem před jeho koupením. V případě, že byl kupujícímu dodaný omylem jiný výrobek, než si objednal, má kupující po kontrole dodaného výrobku právo na výměnu omylem dodaného výrobku za objednaný výrobek a to do 7 dní ode dne převzetí výrobku. Zboží musí být v původním balení a nepoužité. Všeobecně se má za to, že zakoupené zboží, které kupující převzal, je v úplném pořádku, pokud nevznese námitku dodaného zboží do 7 dní ode dne převzetí zboží a do tohoto času nepošle doručené zboží v původním balení a nepoužité zpátky předávajícímu na výměnu.

8.Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů, se kterou má každý kupující možnost obeznámit se při zakoupení výrobku. Pokud kupující zjistí při vyzkoušení výrobku na malé části, že mu zakoupené zboží nevyhovuje a nesplňuje jeho představy, má možnost nepoužitý a nepoškozený dodaný výrobek vrátit prodávajícímu spolu se žádostí o vrácení odpovídající zaplacené sumě a to výhradně do 7 pracovních dní ode dne obdržení zboží. Prodávající obratem po obdržení a zkontrolování vráceného výrobku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu jen za odpovídající část vráceného nepoužitého a nepoškozeného výrobku kupujícímu.

9.Z hygienického důvodu není možné zakoupený výrobek po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je možná jen při nepoužitém původně zabaleném zboží v případě omylu při dodání.

10.Kupovaný výrobek je určený pro profesionální použití, které předpokládá znalosti s prací se zakoupeným zbožím.

11.Záruka na středoevropské panenské vlasy je 2 roky. Na kazašské a východoevropské vlasy je záruka 1 rok. Na indické – asijské vlasy záruka není.

12.Záruka zaniká pokud budete vlasy chemicky upravovat, či jinak do nich zasahovat mimo odbornou práci prodejce.

13.Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit.

14.Opotřebování se nepovažuje za vadu výrobku. Za vadu výrobku se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání péče vhodnými vlasovými přípravky, zjevné mechanické, chemické a biologické poškození výrobku po jeho dodaní kupujícímu.

15.Zákazníkovi je doporučeno používat profesionální kosmetiku k ošetřování vlasů, která neškodí keratinovým spojům a neobsahuje alkohol, či jiné látky, které způsobují rozpad keratinu. Pokud se tak stane bez použití doporučené kosmetiky, nevztahuje se na rozpad pramenů záruka

16.Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení anebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů.

17.Reklamace na vadu výrobku se uplatňuje zasláním výrobku spolu s reklamačním listem doporučeně na adresu společnosti. Reklamace musí obsahovat samotný reklamovaný výrobek, doklad o zakoupení výrobku, resp. doklad o zaplacení výrobku, důkladný detailní a přesný popis reklamované závady, cenu reklamovaného výrobku, důkladný přesný popis vykonaných úkonů na výrobku od jeho zakoupení, použité přípravky, techniky, způsoby na výrobku včetně koncentrace jednotlivých přípravků, doby působení, množství použitého přípravku, popis výrobku bezprostředně před vzniknutím závady, průběh reakce jednotlivých úkonů, popis kdy závada vznikla a za jakých okolností. Bez detailního popisu všech výše uvedených náležitostí/skutečností, nebude možné reklamovaný výrobek vzhledem k svému charakteru posoudit a reklamovaný výrobek bude obratem vrácený jako neopodstatněná reklamace. Před odesláním reklamovaného výrobku je kupující povinen informovat telefonicky prodávajícího o jeho odeslaní.

18.Společnost reklamaci řádně prověří a rozhodne o její vyřízení do 30 pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace společnost písemně formou doporučeného dopisu obeznámí kupujícího a je-li potřebné, vyzve ho k převzetí zboží. V případě, že si kupující v stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10,- Kč za každý den promeškání až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek zničen. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle společnost i vyřízenou reklamaci tímto způsobem.

19.Ceny jsou stanoveny dohodou. Změna cen vyhrazená. Zaplacením kupní ceny a převzetím výrobku kupující bere na vědomí tyto obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

20.V případě, že kupující nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami prodávajícího, je povinen okamžitě po obdržení /převzetí zakoupeného výrobku, výrobek obratem vrátit prodávajícímu v neporušeném obalu a nepoužitý zpátky, spolu s dokladem o koupi výrobku (fakturou) a doprovodným dopisem o důvodu vrácení zboží. Prodávající po obdržení takovéhoto nepoužitého výrobku v neporušeném obale spolu s dokladem o koupi a doprovodným dopisem, obratem zašle kupujícímu kupní sumu (bez ceny za dopravu) zpátky. V případě, že kupující po obdržení výrobku obratem nevrátí nepoužitý zakoupený výrobek v původním balení zpátky kupujícímu má se za to, že kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího v celém rozsahu a bezvýhradně.

21.Kupující bere na vědomí všechny vydané doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího, které jsou uvedené v těchto Obchodných podmínkách a veřejně přístupné na internetové stránce prodávajícího www.hairdesiganeta.cz. V případě jejich nedodržení, nerespektování anebo podcenění ztrácí nárok na reklamaci vady výrobku. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za takto vzniknuté jakékoliv škody, poškození a jiné způsobené újmy.

22.Obchodní podmínky prodávajícího jsou uvedené ve smlouvě či veřejně dostupné na internetové stránce prodávajícího www.hairdesignaneta.cz . Tyto Obchodní podmínky nabírají účinnost dnem 01.06.2009.